Archiv autora: Office

Přednáška profesora Bělohlávka na konferenci na Kypru na téma „Dispute settlement in international business and arbitration in the post-sanction age – visions, demands, needs and appeals“ [Rozhodování sporů a rozhodčí řízení v postsankčním období – představy, požadavky, potřeby a výzvy]

Profesor Alexander J. Bělohlávek přednesl dne 20. května 2022 svou přednášku na letošní konferenci GLAWBUS konané v Protaras / na Kypru. Hlavním tématem konference bylo „Digital Transformation, Globalisation & Security in Business“ [„Digitální transformace, globalizace & bezpečnost obchodování“]. 2022/06/220624-01_02-INT-Schedule-Conference-220520.pdf

V Liber Amicorum vydaném na počest životního jubilea Prof. JUDr. Karla Klímy, CSc., DSc. byl uveřejněn příspěvek profesora Bělohlávka o „Zákazu opustit území státu z pohledu základních práv“.

Právo opustit vlastní zemi je nezadatelným právem opírajícím se o základní lidskoprávní principy. Omezení tohoto práva představuje významný zásah do svobody pohybu jednotlivce. Legální omezení představuje výjimku v krajních situacích. Na rozdíl od hospodářských, sociálních a kulturních práv jsou základní lidská…
Číst více

Mezinárodní ocenění odborné publikační činnosti profesora Bělohlávka.

Odborné články profesora Bělohlávka byly v letošním roce, stejně jako opakovaně v minulosti již pětkrát, vyhodnoceny v dlouhodobých statistikách v mezinárodním měřítku jako jedny z nejnavštěvovanějších na renomovaném portálu SSRN – Social Science Research Network (www.ssrn.com) v oblastech jeho specializace – mezinárodní právo soukromé, mezinárodní…
Číst více

V Liber Amicorum vydaném na počest životního jubilea Prof. JUDr. Moniky Pauknerové, CSc., DSc. byl uveřejněn příspěvek profesora Bělohlávka o „Conflicting Interpretations of International Treaties“ [Protichůdné způsoby výkladu mezinárodních smluv].

V rámci mezinárodního společenství je k utvoření stabilního řádu a vzájemné spolupráce nejčastěji užíváno mezinárodních smluv, a to jak bilaterálních, tak multilaterálních. Pojem mezinárodní smlouvy definuje Vídeňská úmluva o smluvním právu (dále jen „Vídeňská úmluva“) jako „… mezinárodní dohoda uzavřená mezi státy…
Číst více

Dne 14. října 2021 vedl profesor Bělohlávek celodenní seminář v Praze pořádaný Justiční akademií České republiky na téma „Mezinárodní a evropské insolvenční právo: Účinky insolvenčních (úpadkových) řízení na soudní a jiná řízení“.

Dne 14. října 2021 vedl profesor Bělohlávek celodenní seminář v Praze pořádaný Justiční akademií České republiky na téma „Mezinárodní a evropské insolvenční právo: Účinky insolvenčních (úpadkových) řízení na soudní a jiná řízení“.

V nizozemském časopisu pro mezinárodní právo soukromé (Nederlands Internationaal Privaatrecht – NIPR) vydávaném T. M. Asser Institute (Centrum pro mezinárodní právo a právo EU) byl v č. 4/2020 publikován článek profesora Bělohlávka „Determining the law governing obligations in arbitration and the applicability of the Rome I Regulation“

Specifika rozhodčího řízení a především skutečnost, že místo rozhodčího řízení se nikoli výjimečně volí jako neutrální místo a bez návaznosti na domicil (bydliště / sídlo) stran a předmět sporu, ovlivňují rovněž postupy při určování hmotného práva rozhodného pro smlouvu. Zásadní…
Číst více

V červnovém čísle časopisu Bulletin advokacie vydávaném Českou advokátní komorou vyšel článek profesora Bělohlávka „Obsah a projevy práva na právní pomoc v kontextu s povinnostmi a omezeními advokáta z tuzemské a mezinárodní perspektivy“.

V ještě relativně nedávné době by automatickou odpovědí, byť i začínajícího advokátního koncipienta, na otázku po zásadní a nepřekročitelné povinnosti advokáta byl odkaz na advokátní mlčenlivost. Stávající doba přímo vybízí k zamyšlení nad tím, jakým způsobem se mění společnost, jakým způsobem se…
Číst více

V květnovém červnovém čísle časopisu Soukromé právo vydávaném nakladatelstvím Wolters Kluwer vyšel na pokračování článek profesora Bělohlávka „Rozsah, účel a charakter speciální úpravy o doručování v zákoně o rozhodčím řízení“.

Speciální úprava o doručování zakotvená v § 19a zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s účinností od 1. ledna 2014 vyvolává značné pochybnosti a nejasnosti. Ani z legislativního procesu nelze dovodit oporu pro výklad záměru tohoto…
Číst více