Impressum

Informace o poskytovateli služeb

Prof. Dr. Alexander Bělohlávek, advokát
Jana Zajíce 32
170 00  Praha 7
Česká republika

Advokát je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 03518
Identifikační číslo: 11240598
Daňové identifikační číslo: CZ6804141014

Advokát není zapsán v obchodním rejstříku.

Činnost advokátů upravuje zejména zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, jakož i navazující právní a stavovské předpisy.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

Autorské právo

Veškerý obsah použitý na těchto internetových stránkách, včetně textů, obrázků, grafik, jakož i layout těchto internetových stránek je předmětem autorských práv. Jakékoliv nedovolené používání, reprodukce či poskytování jednotlivých částí obsahu těchto internetových stránek, jakož i internetových stránek jako celku je zakázáno. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Výhrada odpovědnosti

Tyto internetové stránky obsahují údaje, které jsou pravidelně aktualizovány. Informace a údaje umístěné na těchto internetových stránkách jsou řádně a pečlivě vybírány a sestaveny, poskytují však pouhý přehled a nemohou v žádném případě nahradit poskytování právního poradenství či právních služeb. Majitel stránek přebírá odpovědnost pouze za informace poskytnuté individuálně konkrétním adresátům. Obsah těchto stránek má tak výlučně informativní povahu.

Odkazy jsou vybírány s řádnou pečlivostí, Prof. Dr. Alexander Bělohlávek však nemá žádný vliv na minulý, současný ani budoucí obsah internetových stránek, na něž je odkazováno. Za obsah a ani tvorbu internetových stránek, na něž je odkazováno, nenese majitel ani provozovatel těchto stránek žádnou odpovědnost a nelze mu je nijak přičítat. Jakákoliv odpovědnost či ručení za ilegální, chybný či neúplný obsah internetových stránek, na něž je odkazováno, nebo za škodu, která může vzniknout využitím či nevyužitím obsahu internetových stránek, na něž je odkazováno, je vyloučena.