Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. (oec) Alexander Bělohlávek, prof. hon., dr.h.c.

Publikační činnost
Přednášková činnost

Společník

Akademický profil a akademická kvalifikace:

1987-1988: Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) Brno
1988-1991: Právnická fakulta UK v Praze, Ústav mezinárodních vztahů a mezinárodního práva při právnické fakultě UK v Praze (titul „Mgr.“ a následně po ukončení postgraduálního studia v roce 1993 titul „Dr.“ Úplná právní kvalifikace od roku 1991.
1989-1992: Ekonomická fakulta, obor: zahraničně hospodářské vztahy, nostrifikace Ministerstvem školství ČR v 1996 („inženýr“ / „inženýr ekonomie“)
1991-1993: postgraduální disertační studium, Právnická fakulta UK v Praze, obor: civilní právo I (obhajoba doktorské disertační práce XII.1993)
1996: Udělen titul „docent“.
2001: S účinností od 1. dubna 2001 jmenován Presidentem České republiky „profesorem“.
1992: Čestný doktorát honoris causa (dr.h.c.), na základě společného návrhu Právnické fakulty a Ekonomické fakulty, KROK, Kiev, Ukrajina
2012: S účinností od 1. října 2012 jmenován v Polsku profesorem („Prof. zw.“ / „Profesor zwyczajny“ pro obor mezinárodní právo a mezinárodní vztahy na Fakultě práva a veřejné správy WSMW (Warszawa / Polsko).
2015: Čestný profesor, Profesor („Profesor Honorificus“) – mezinárodní právo
(Viz též oddíl „Akademické působení“)

Akademické působení:

1991-1996: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Česká republika, odborný asistent (Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního; katedra obchodního a hospodářského práva – předměty: obchodní právo, mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu). Dnes na této právnické fakultě člen komisí pro státní doktorské zkoušky v postgraduálním studiu.
1992 – dosud: katedra práva, Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava / Česká republika (od 1. 4. 2001 profesor katedry práva, 1996 do III. 2001: docent tamtéž, 1992-1996: odborný asistent tamtéž; garant oboru: ekonomika a právo v podnikání, člen oborové rady pro doktorské studium, garant předmětu: právo mezinárodního obchodu a právní předpisy v ekonomice a v podnikání, garant akreditovaného oboru postgraduálního a doktorského studia v jazyce českém a německém ad.)
2009 – dosud: katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta MU (profesor, externě, člen komise pro státní doktorské zkoušky v oboru mezinárodní právo soukromé a evropské právo; dále spolupráce s katedrou občanského práva na téže právnické fakultě)
2012 – dosud: profesor („profesor zwyczajny“) a vedoucí ústavu mezinárodního práva na Varšavské akademii managementu – Univerzitě Collegium Humanum, Polsko
2015 – dosud: katedra mezinárodního práva, Fakulta právnická, Západočeská universita

Další profesní působení (jiné než akademické působení):

1989-dosud: soudní tlumočník jazyka německého
1993-1994: komerční právník
1994-dosud: advokát (Česká advokátní komora; pobočka stát New Jersey, USA, s licencí Nejvyššího soudu New Jersey platnou do IX. 2015)
2003-2008: Člen poradního sboru Předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky
2003-2008: Člen poradního sboru Předsedy Českého telekomunikačního úřadu
Působení v oblasti rozhodčího řízení – viz níže v oddílu „Další odborné působení“).

Další odborné působení:

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) Paříž

 • arbitrážní komise ICC Národní výbor Česká republika
 • arbitrážní komise ICC, Paříž
 • člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC, Paříž v letech 2009-2018 (tři funkční období)
 • člen pracovní skupiny pro aplikaci Newyorské úmluvy (New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958)
 • člen Evropské arbitrážní skupiny (European Arbitration Group)

Rozhodce – působení jako rozhodce

 • Člen ICC Mezinárodního rozhodčího soudu (ICC International Court of Arbitration) – člen soudu za Českou republiku
 • spory v řízeních „ad hoc“ a podle UNCITRAL
 • spory u stálých rozhodčích soudů (podrobně viz níže)
 • Přehled zkušeností v oblasti rozhodčího řízení bude dodán jako samostatný dokument.

Zapsán jako rozhodce na listinách rozhodců následujících stálých rozhodčích soudů:

 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno – člen předsednictva rozhodčího soudu
 • Mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské komoře Rakouska (VIAC)
 • Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Ukrajiny (Kiev)
 • Mezinárodní rozhodčí soud pro obchodní věci při Obchodní a průmyslové komoře Ruské federace – MKAS TPP (Moskva / Ruská federace)
 • Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře města Moskva (Moskva / Ruská federace)
 • Mezinárodní rozhodčí soud při Nezavisimoj Arbitrazhnoj Palatě (Moskva / Ruská Federace)
 • Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Moldavska (Kišiněv)
 • Rozhodčí soud pro obchodní spory při Obchodní a průmyslové komoře Litvy (Vilnius)
 • Mezinárodní rozhodčí soud Kazachstánu (Alma Ata / Kazachstán)
 • Rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Slovinska (Ljubljana / Slovinsko)
 • Mezinárodní obchodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Běloruska (Minsk / Bělorusko)
 • Mezinárodní rozhodčí soud při Ústavu pro mezinárodní právo soukromé (Sofia / Bulharsko)
 • Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Rumunska (Bukurešť)
 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře Polska (Varšava)
 • Regionální středisko pro rozhodčí řízení v Kuala Lumpur – KLRCA Kuala Lumpur Regional Center of Arbitration (Kuala Lumpur / Malajsie)
 • Pátá rbitrážní komise Harbin – Fifth Harbin Arbitration Commission (Čína)
 • Mezinárodní rozhodčí soud Shenzhen – Shenzhen Arbitration Commission & Jihočínská mezinárodní ekonomická a obchodní komise pro rozhodčí řízení – South China International Economic and Trade Arbitration Commission (Čína).

Další arbitrážní aktivity (například):

 • panelista pro řešení sporů z bilaterální obchodní smlouvy v oblasti trvale udržitelného rozvoje mezi EU a Kolumbií.
 • panelista pro řešení sporů z bilaterální obchodní smlouvy v oblasti trvale udržitelného rozvoje mezi EU a Peru

a další.

Statistické údaje ohledně působení jako rozhodce:

 • Do roku 2010 celkem přibližně 500 rozhodčích řízení (sporů) jako člen rozhodčího senátu, předseda rozhodčího senátu nebo jako jediný rozhodce
 • Podrobnější statistické údaje lze dodat ve struktuře: tuzemské a mezinárodní rozhodčí řízení, rozhodčí řízení s účastí států nebo veřejnoprávních subjektů, podle místa rozhodčího řízení.

WJA – Světová asociace právníků (The World Jurist Association) (Washington D.C. / USA)

 • 1994 – dosud: člen
 • 1996 – 2009: národní president pro Českou republiku
 • 2007 – 2009: president Světové asociace advokátů (The World Association of Lawyers; organizační součást WJA)
 • 2009 – 2011: Prvni vicepresident WJA
 • 2011 – 2015: President WJA
 • 2015 – dosud: bezprostředně předcházející president WJA a člen předsednictva (board of governors) a další.

Členství v profesních a odborných organizacích (výběr):

 • ABA – Americká Advokátní Asociace (American Bar Association), člen sekce pro mezinárodní právo
 • ArbAut – Rakouské sdružení pro rozhodčí řízení (Österreichische Assotiation für Schiedsverfahren)
 • ASA – Švýcarská asociace pro rozhodčí řízení (Swiss Arbitration Association)
 • ASIL – Americká společnost pro mezinárodní právo (American Association of International Law)
 • ČAK – Česká advokátní komora
 • ČES – Česká ekonomická společnost
 • ČSMP – Česká společnost pro mezinárodní právo
 • DIS – Německý institut pro rozhodčí řízení (Deutsches Institut für Schiedsverfahren)
 • DTSW – Německo-české a německo-slovenské hospodářské sdružení (Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Wirtschaftsvereinigung)
 • IBA – Mezinárodní advokátní asociace (International Bar Association)
 • ICC – International Chamber of Commerce (podrobnosti viz výše)
 • ICC WBLI – ICC World Business Law Institute (Institut pro mezinárodní obchodní právo při Mezinárodní obchodní komoře)
 • ILA – Asociace pro mezinárodní právo (International Law Association, Headquarters Branch, London)
 • Právní společnost Anglie a Walesu (Law Society of England and Wales, přidružený člen)
 • Německo-české sdružení právníků (Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung / Německo – Česká republika)
 • Německo-ruská obchodní komora (Deutsch-Russische Handelskammer; Frankfurt a.M. / Německo)
 • RAA – Ruská arbitrážní asociace, Moskva, Rusko
 • WJA – Světová asociace právníků (The World Jurist Association, Washington D.C., USA – podrobně výše) a další.

Přednášková činnost a účast na odborných konferencích jiná než v rámci stálého akademického působení (výběr):

 • Od roku 1990 účast na více než 200 mezinárodních konferencích. Podrobný přehled je možno dodat (evidence k dispozici).
 • Přednášky v zemích (výběr): Albánie (2014), Austrálie (Sydney) (2003), Rakousko (průběžně, přednášková činnost na řadě míst a různých příležitostech od roku 1991), Bahamské ostrovy (2016), Čínská lidová republika (Shanghai) (2014), Česká republika, Německo (průběžně, přednášková činnost na řadě míst a různých příležitostech od roku 1991), Indie (New Delhi) (1998), Island (2015, 2016, 2017), Irsko (2001), Izrael (Jerusalem) (2008), (Jerusalem, Tel Aviv) (2013), Itálie (Řím) (2004), Litva (Vilnius) (2012, 2014), Mexiko (Mexico City) (2008), Moldavsko (Kišiněv) (2016), Nizozemsko (2010), Polsko (2009, 2010, 2011, 2015), Portugalsko (Lisabon) (2008), Rusko (Moskva, Petrohrad), Qatar (Doha) (1997), Slovenská republika, Jižní Afrika (Kapské Město, Johannesburg, Stellenbosch) (1998, 2016), Švýcarsko (průběžně, přednášková činnost na řadě míst a různých příležitostech od roku 1992), Turecko (Istanbul) (2012), Ukrajina (průběžně od roku 1996), Velká Británie, USA (Washington D.C., Los Angeles a New York, průběžně) a na řadě dalších míst.
 • Podobný přehled přednáškové činnosti na konferencích, kongresech a na zahraničních univerzitách a vysokých školách viz samostatný dokument v profilu na těchto stránkách.
 • Přednášející v rámci odborných programů): Justiční akademie ČR, Justičná akadémia SR ad.

Publikační činnost:

 • Od roku 1989 evidováno více než 430 publikovaných prací, z toho přes 100 monografií (jediný autor i člen autorského kolektivu). Z celkového počtu publikovaných prací více než polovina publikována v zahraničí.
 • Podrobný přehled viz samostatný dokument v profilu na těchto stránkách.
 • Jazyky publikací (vč. monografií): angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, ruština, rumunština, španělština a ukrajinština.
 • Citace (tuzemské a v zahraničí): přibližně 2.000 evidovaných citací.
 • Tuzemské a zahraniční recenze vlastních publikovaných prací: více než 70 publikovaných recenzí knih.

Členství v redakčních radách a editor odborných a vědeckých periodik:

 • The Lawyer Quarterly (redakční rada, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., periodikum vydávané v anglickém jazyce)
 • Bulletin advokacie (redakční rada, Česká advokátní komora)
 • Law / Technology (redakční rada, Washington D.C., USA)
 • CYIL – Czech Yearbook of International Law (hlavní co-editor; Huntington, NY, US: nakladatelství JurisPublishing)
 • CYArb – Czech & (Central European) Yearbook of Arbitration (hlavní co-editor; Hungtington, NY, US: nakladatelství JurisNet)
 • RomeDatabase Bulletin a RomeDatabáze elektronické médium (hlavní editor; DenHaag: nakladatelství Lex Lata)
 • Antologie civilního procesu, ročenka, člen redakční rady, Kyjev : Univerzita Shevchenka, Právnická fakulta
 • Journal of International Trade and Arbitration Law, člen vědecké a redakční rady, Istanbul / Turecko
 • Mezinárodní právo a právo mezinárodních organizací, člen redakční rady, Moskva / Ruská federace
 • Sententia – European Journal of Humanities, člen redakční rady, Moskva / Ruská federace – Bratislava / Slovenská republika
 • Monitor Prawniczy, člen programové (redakční) rady, Varšava / Polsko, nakladatelství C. H. Beck.
 • Právnické listy, člen redakční rady, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň / Česká republika.

ad.

Jazykové znalosti:

 • čeština – mateřský jazyk (bilinquální) [A]
 • němčina – mateřský jazyk (bilinquální), soudní tlumočník jazyka německého [A]
 • angličtina [A]
 • slovenština [B]
 • ruština [A]
 • polština [B]
 • ukrajinština [C]
 • islandština [C]
 • dílčí pracovní znalosti jazyků: francouzština, holandština, dánština

Odborné zaměření:

 • Rozhodčí řízení a náhradní způsoby řešení sporů („ADR“)
 • Ochrana investic a rozhodčí řízení ve věcech smluv o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Mezinárodní právo soukromé a procesní
 • Mezinárodní právo
 • Mezinárodní obchod a zahraniční obchod.
 • Mezinárodní finanční právo a bankovnictví
 • Právo EU
 • Obchodní právo a právo obchodních korporací (včetně mezinárodních investic, fúzí a akvizic)
 • Mezinárodní doprava a přeprava (především letecká doprava a přeprava)
 • Mezinárodní insolvenční právo
 • Problematika právní pomoci.