Hospodářská soutěž

  • obecné poradenství v oblasti soutěžního práva, např. v transakčních záležitostech v rámci prevence předcházení porušení předpisů či v rámci posuzování již existujících vztahů
  • ochrana hospodářské soutěže (např. dohody narušující hospodářskou soutěž – kartelové dohody, zneužívání dominantního postavení a spojování soutěžitelů) i ochrana před nekalosoutěžními jednáními (např. klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství a ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí)
  • zastupování v šetřeních a správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • zastupování ve správním soudnictví ve věcech rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • zastupování ve sporech majících původ ve zneužívání dominantního postavení
  • zastupování ve sporech ohledně nekalosoutěžních jednání, včetně vymáhání náhrad škody, bezdůvodného obohacení a zadostiučinění

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.