Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. (oec) Alexander Bělohlávek, prof. hon., dr.h.c.

Publikační činnost
Přednášková činnost

Advokát / Vedoucí partner

Akademický profil a akademická kvalifikace:

1987-1988 Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) Brno
1988-1991 Právnická fakulta UK v Praze, Ústav mezinárodních vztahů a mezinárodního práva při právnické fakultě UK v Praze (titul „Mgr.“ a následně po ukončení postgraduálního studia v roce 1993 titul „Dr.“ Úplná právní kvalifikace od roku 1991.
1989-1992 Ekonomická fakulta, obor: zahraničně hospodářské vztahy, nostrifikace Ministerstvem školství ČR v 1996 („inženýr“ / „inženýr ekonomie“)
1991-1993 Postgraduální disertační studium, Právnická fakulta UK v Praze, obor: civilní právo I (obhajoba doktorské disertační práce XII. 1993)
1996 Udělen titul „docent“.
2001 S účinností od 1. dubna 2001 jmenován Presidentem České republiky „profesorem“.
1992 Čestný doktorát honoris causa (dr.h.c.), na základě společného návrhu Právnické fakulty a Ekonomické fakulty, KROK.
2012 S účinností od 1. října 2012 jmenován v Polsku profesorem („Prof. zw.“ / „Profesor zwyczajny“) pro obor mezinárodní právo a mezinárodní vztahy na Fakultě práva a veřejné správy WSMW (Warszawa / Polsko).
2015 Čestný profesor, Profesor („Profesor Honorificus“) – mezinárodní právo
(Viz též oddíl „Akademické působení“)

Akademické působení:

1991-1996 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Česká republika, odborný asistent (Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního; Katedra obchodního a hospodářského práva – předměty: obchodní právo, mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu). Dnes na této právnické fakultě člen komisí pro státní doktorské zkoušky v postgraduálním studiu.
1992 – dosud Katedra práva, Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava / Česká republika (od 1. 4. 2001 profesor katedry práva, 1996 do III. 2001: docent tamtéž, 1992-1996: odborný asistent tamtéž; garant oboru: ekonomika a právo v podnikání, člen oborové rady pro doktorské studium, garant předmětu: právo mezinárodního obchodu a právní předpisy v ekonomice a v podnikání, garant akreditovaného oboru postgraduálního a doktorského studia v jazyce českém a německém ad.).
2009 – dosud Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta MU (profesor, externě, člen komise pro státní doktorské zkoušky v oboru mezinárodní právo soukromé a evropské právo; dále spolupráce s katedrou občanského práva na téže právnické fakultě).
2012 – dosud Profesor („profesor zwyczajny“) a vedoucí ústavu mezinárodního práva na Varšavské akademii managementu – Univerzitě Collegium Humanum, Polsko.
2015 – dosud Katedra mezinárodního práva, Fakulta právnická, Západočeská universita.

Další profesní působení (jiné než akademické působení):

1989-dosud Soudní tlumočník jazyka německého.
1993-1994 Komerční právník.
1994-dosud Advokát (Česká advokátní komora; pobočka kanceláře též ve státě New Jersey, USA, s licencí Nejvyššího soudu New Jersey platnou do IX. 2015).
2003-2008 Člen poradního sboru Předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
2003-2008 Člen poradního sboru Předsedy Českého telekomunikačního úřadu
Působení v oblasti rozhodčího řízení – viz níže v oddílu „Další odborné působení“).

Další odborné působení:

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) Paříž

 • arbitrážní komise ICC Národní výbor Česká republika
 • arbitrážní komise ICC, Paříž
 • člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC, Paříž v letech 2009-2018 (tři funkční období)
 • člen pracovní skupiny pro aplikaci Newyorské úmluvy (New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958)
 • člen Evropské arbitrážní skupiny (European Arbitration Group)
 • arbitrážní komise ICC Národní výbor Česká republika
 • arbitrážní komise ICC, Paříž
 • člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC, Paříž v letech 2009-2018 (tři funkční období)
 • člen pracovní skupiny pro aplikaci Newyorské úmluvy (New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958)
 • člen Evropské arbitrážní skupiny (European Arbitration Group)

Rozhodce – působení jako rozhodce

 • Člen ICC Mezinárodního rozhodčího soudu (ICC International Court of Arbitration)
  – člen soudu za Českou republiku v letech 2009 až 2018
 • spory v řízeních „ad hoc“ a podle UNCITRAL
 • spory u stálých rozhodčích soudů (podrobně viz níže)
 • Přehled zkušeností v oblasti rozhodčího řízení lze poskytnout na vyžádání. Do roku 2023 účast ve více než 600 rozhodčích řízeních jako jediný rozhodce, člen rozhodčího senátu nebo jako předseda rozhodčího senátu.
 • Místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (od roku 2018).
 • Ředitel a člen vedení IWHAAM – International and Western Hemisphere Arbitration Adjudication and Mediation Centre, Nassau / Bahamy (od roku 2022).

Zapsán jako rozhodce na listinách rozhodců následujících stálých rozhodčích soudů:

 • Praha / Česká republika: Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze a Místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze
 • Vídeň / Rakousko: Mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské komoře Rakouska – Vienna International Arbitral Centre (VIAC) (na seznamu doporučovaných odborníků v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení, od roku 2015 člen Mezinárodního poradního sboru VIAC)
 • Paříž / Francie: Mezinárodní rozhodčí soud při ICC (Mezinárodní obchodní komora) – Člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC (za Českou republiku) v letech 2009 – 2018. Současně člen Arbitrážní komise ICC (HQ a Praha / Česká republika) a předseda Arbitrážní komise ICC Národní výbor Česká republika (2003 – 2018) a člen pracovní skupiny pro aplikaci Newyorské úmluvy o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (1958)
 • Moskva / Ruská federace: (i) MKAS – Mezinárodní rozhodčí soud pro obchodní spory při Obchodní a průmyslové komoře Ruské federace; (ii) Rozhodce pro mezinárodní a investiční spory u Arbitrážního centra při Ruském svazu průmyslu a podnikatelů
 • Chişinău – Kišiněv / Moldavsko: Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Moldavska (na seznamu rozhodců)
 • Vilnius / Litva: Rozhodčí soud pro obchodní spory při Litevské obchodní a průmyslové komoře (na seznamu rozhodců)
 • Alma-Ata / Kazachstán: Kazašská arbitráž – Kazašský mezinárodní rozhodčí soud (na seznamu rozhodců)
 • Ljubljana / Slovinsko: Rozhodčí soud při Slovinské obchodní a průmyslové komoře (na seznamu rozhodců)
 • Minsk / Bělorusko: Mezinárodní rozhodčí soud pro obchodní spory při Běloruské obchodní a průmyslové komoře (na seznamu rozhodců)
 • Varšava / Polsko: Rozhodčí soud při Polské hospodářské komoře (na seznamu rozhodců)
 • Kyjev / Ukrajina: Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Ukrajiny (na seznamu rozhodců)
 • Kuala / Lumpur / Malajsko: Asijské mezinárodní rozhodčí centrum – akreditovaný rozhodce a mediátor
 • Sofie / Bulharsko: Mezinárodní rozhodčí soud při Ústavu pro mezinárodní právo soukromé
 • Bukurešť / Rumunsko: Mezinárodní rozhodčí soud při Rumunské obchodní a průmyslové komoře (na seznamu rozhodců)
 • Bratislava / Slovenská republika: Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave (na seznamu rozhodců)
 • Beijing / Čínská lidová republika: CIETAC – Čínská mezinárodní hospodářská a obchodní arbitrážní komise (na seznamu rozhodců)
 • Harbin / Čínská lidová republika: HRBAC – Mezinárodní arbitrážní komise (na seznamu rozhodců)
 • Shenzhen / Čínská lidová republika: SCIA – Mezinárodní rozhodčí komise (soud) v Shenzhenu – Jihočínská mezinárodní hospodářská a obchodní komise (na seznamu rozhodců)
 • SCIA / Čínská lidová republikaHong-Kong and Macau (na seznamu rozhodců)
 • Nassau / Bahamy, IWHAAM – International and Western Hemisphere Arbitration Adjudication and Mediation Centre; Ředitel IWHAAM
 • Rozhodce pro rozhodování sporů z Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií do roku 2022
 • Rozhodce pro rozhodování sporů z Obchodní dohody mezi EU a Peru do roku 2022
 • Rozhodce pro rozhodování sporů z Obchodních smluv mezi EU a nečlenskými zeměmi (na základě rozhodnutí Komise EU z roku 2022)
 • atd..

Statistické údaje ohledně působení jako rozhodce:

 • Do roku 2022 více než 600 rozhodčích řízení (sporů) jako člen rozhodčího senátu, předseda rozhodčího senátu nebo jako jediný rozhodce
 • Podrobnější statistické údaje lze dodat ve struktuře: tuzemské a mezinárodní rozhodčí řízení, rozhodčí řízení s účastí států nebo veřejnoprávních subjektů, podle místa rozhodčího řízení.

WJA – Světová asociace právníků (The World Jurist Association) (Washington D.C. / USA)

 • 1994 – dosud: člen
 • 1996 – 2009: národní president pro Českou republiku
 • 2007 – 2009: president Světové asociace advokátů (The World Association of Lawyers; organizační součást WJA)
 • 2009 – 2011: První viceprezident WJA
 • 2011 – 2015: Prezident WJA
 • 2015 – dosud: předcházející president WJA a člen předsednictva (board of governors).

Členství v profesních a odborných organizacích (výběr):

 • ABA – Americká Advokátní Asociace (American Bar Association), člen sekce pro mezinárodní právo
 • ArbAut – Rakouské sdružení pro rozhodčí řízení (Österreichische Assotiation für Schiedsverfahren)
 • ASA – Švýcarská asociace pro rozhodčí řízení (Swiss Arbitration Association)
 • ASIL – Americká společnost pro mezinárodní právo (American Association of International Law)
 • ČAK – Česká advokátní komora
 • ČES – Česká ekonomická společnost
 • ČSMP – Česká společnost pro mezinárodní právo
 • DIS – Německý institut pro rozhodčí řízení (Deutsches Institut für Schiedsverfahren)
 • DTSW – Německo-české a německo-slovenské hospodářské sdružení (Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Wirtschaftsvereinigung)
 • IBA – Mezinárodní advokátní asociace (International Bar Association)
 • ICC – International Chamber of Commerce (podrobnosti viz výše)
 • ICC WBLI – ICC World Business Law Institute (Institut pro mezinárodní obchodní právo při Mezinárodní obchodní komoře)
 • ILA – Asociace pro mezinárodní právo (International Law Association, Headquarters Branch, London)
 • Právní společnost Anglie a Walesu (Law Society of England and Wales), přidružený člen
 • Německo-české sdružení právníků (Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung / Německo – Česká republika)
 • Německo-ruská obchodní komora (Deutsch-Russische Handelskammer; Frankfurt a.M. / Německo)
 • RAA – Ruská arbitrážní asociace, Moskva, Rusko
 • WJA – Světová asociace právníků (The World Jurist Association, Washington D.C., USA – podrobně výše)

a další.

Přednášková činnost a účast na odborných konferencích jiná než v rámci stálého akademického působení (výběr):

 • Od roku 1990 účast na více než 300 mezinárodních konferencích. Podrobný přehled
  je možno dodat (evidence k dispozici).
 • Přednášky v zemích (výběr): Albánie (2014); Aruba (2017); Austrálie (Sydney) (2003); Bahamské ostrovy (2016); Česká republika; Čínská lidová republika (Shanghai, Jinan) (2014, 2018); Francie (Paříž, Lyon); Chorvatsko (Záhřeb) (2015); Indie (New Delhi) (1998); Island (Reykjavík) (2015, 2016, 2017); Irsko (Dublin) (2001); Izrael (Jerusalem, Tel Aviv) (2008, 2013); Itálie (Řím) (2004); Japonsko (Fukuoka) (2018); Jižní Afrika (Kapské Město, Johannesburg, Stellenbosch) (1998, 2016); Kanada (Montreal) (2022); Kypr (2022); Katar (Doha) (1997);  Kyrgyzstán (Biškek) (2022); Litva (Vilnius) (2012, 2014); Mexiko (Mexico City) (2008, 2019); Moldavsko (Kišiněv) (2016, 2018); Německo (průběžně, přednášková činnost na řadě míst a různých příležitostech od roku 1991); Nizozemsko (2010); Polsko (2009, 2010, 2011, 2015); Portugalsko (Lisabon) (2008); Rakousko (průběžně, přednášková činnost na řadě míst a různých příležitostech od roku 1991); Rusko (Moskva, Petrohrad, Vladivostok); Slovenská republika (na řadě míst průběžně od roku 1990); Švýcarsko (průběžně, přednášková činnost na řadě míst a různých příležitostech od roku 1992); Turecko (Istanbul) (2012); Ukrajina (průběžně od roku 1996); Velká Británie; USA (Washington D.C., Los Angeles, New York, průběžně) a na řadě dalších míst.
 • Podobný přehled přednáškové činnosti na konferencích, kongresech a na zahraničních univerzitách a vysokých školách viz samostatný dokument v profilu na těchto stránkách.
 • Přednášející v rámci odborných programů: Justiční akademie ČR, Justičná akadémia SR ad.

Publikační činnost:

 • Od roku 1989 evidováno více než 500 publikovaných prací, z toho přes 150 monografií (jediný autor i člen autorského kolektivu). Z celkového počtu publikovaných prací více než polovina publikována v zahraničí.
 • Podrobný přehled viz samostatný dokument v profilu na těchto stránkách.
 • Jazyky publikací (vč. monografií): angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, ruština, rumunština, španělština a ukrajinština.
 • Citace (tuzemské a v zahraničí): přibližně 3.000 evidovaných citací.
 • Tuzemské a zahraniční recenze vlastních publikovaných prací: více než 70 publikovaných recenzí knih.

Členství v redakčních radách a editor odborných a vědeckých periodik:

 • The Lawyer Quarterly (redakční rada, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., periodikum vydávané v anglickém jazyce)
 • Bulletin advokacie (redakční rada, Česká advokátní komora)
 • Law / Technology (redakční rada, Washington D.C., USA)
 • CYIL – Czech Yearbook of International Law (hlavní co-editor; Huntington, NY,
  US: nakladatelství JurisPublishing)
 • CYArb – Czech & (Central European) Yearbook of Arbitration (hlavní co-editor; Hungtington, NY, US: nakladatelství JurisNet)
 • RomeDatabase Bulletin a RomeDatabáze elektronické médium (hlavní editor; DenHaag: nakladatelství Lex Lata)
 • Antologie civilního procesu, ročenka, člen redakční rady, Kyjev : Univerzita Shevchenka, Právnická fakulta
 • Journal of International Trade and Arbitration Law, člen vědecké a redakční rady, Istanbul / Turecko
 • Mezinárodní právo a právo mezinárodních organizací, člen redakční rady, Moskva / Ruská federace
 • Sententia – European Journal of Humanities, člen redakční rady, Moskva / Ruská federace – Bratislava / Slovenská republika
 • Monitor Prawniczy, člen programové (redakční) rady, Varšava / Polsko, nakladatelství C. H. Beck.
 • Právnické listy, člen redakční rady, Fakulta právnická, Západočeská univerzita, Plzeň / Česká republika
 • In Principle, Varšava / Polsko

ad.

Jazykové znalosti:

 • čeština – mateřský jazyk (bilinquální) [A]
 • němčina – mateřský jazyk (bilinquální), soudní tlumočník jazyka německého [A]
 • angličtina [A]
 • slovenština [A]
 • ruština [A]
 • polština [B]
 • ukrajinština [C]
 • islandština [C]
 • dílčí pracovní znalosti jazyků: francouzština, holandština, dánština

Odborné zaměření:

 • Rozhodčí řízení a náhradní způsoby řešení sporů („ADR“)
 • Ochrana investic a rozhodčí řízení ve věcech smluv o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Mezinárodní právo soukromé a procesní
 • Mezinárodní právo
 • Mezinárodní obchod a zahraniční obchod.
 • Mezinárodní finanční právo a bankovnictví
 • Právo EU
 • Obchodní právo a právo obchodních korporací (včetně mezinárodních investic, fúzí a akvizic)
 • Mezinárodní doprava a přeprava (především letecká doprava a přeprava)
 • Mezinárodní insolvenční právo a insolvenční právo EU (přeshraniční insolvence)
 • Problematika právní pomoci.