Vedení a řešení sporů

 • analýza stavu před zahájením formálního sporu
 • příprava strategie pro vedení a řešení sporu
 • poradenství v souvislosti s mimosoudním řešením sporu
 • příprava podání (např. žalob, návrhů na zahájení řízení a opravných prostředků)
 • příprava smluvní dokumentace v rámci mimosoudního řešení sporu
 • zastupování v řízení před obecnými soudy v civilním řízení
 • zastupování v řízení před obecnými soudy ve správním soudnictví
 • zastupování ve vnitrostátním rozhodčím řízení (arbitráži)
 • zastupování v mezinárodním rozhodčím řízení (arbitráži)
 • zastupování v rámci alternativních způsobů řešení sporů (např. mediace, med-arb, expertní činnost)
 • poradenství v souvislosti s vnitrostátním soudním řízením, vnitrostátním rozhodčím řízením, mezinárodním rozhodčím řízením, dále v souvislosti se spory o ochranu investic a s alternativními způsoby řešení sporů
 • poradenství a pomoc v souvislosti s vedením sporů v zahraničí

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.