Závazkové právo

  • analýza právního stavu již existujících závazkových vztahů, a to včetně porušení či ukončení závazkového vztahu, a návrhy dalšího postupu
  • navrhování nejvhodnější smluvní konstrukce u široké škály transakcí
  • navrhování strategie a poradenství klientovi v souvislosti s negociačním procesem
  • příprava smluvní dokumentace k transakcím a stanovisek k návrhům protistrany
  • klientský servis v závěrečné fázi uzavírání smlouvy
  • uplatňování nároků z ukončených či neplatných smluv
  • uplatňování nároků z důvodu porušení povinnosti (např. náhrada škody z důvodu porušené smlouvy, náhrada škody způsobené vadou výrobku či náhrada škody a zadostiučinění způsobených nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem)

Advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka poskytuje v rámci své odborné specializace právní služby zejména v podobě zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů.

Právní služby jsou poskytovány podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí výlučně českým právem, pokud není mezi advokátem a klientem písemně výslovně ujednáno jinak.

V oblastech, na které se advokátní kancelář Prof. Dr. Alexandera Bělohlávka nespecializuje, je schopna zajistit právní služby prostřednictvím specializovaných spolupracujících advokátů.