Dne 7. prosince 2023 vyšlo již třetí vydání komentáře k českému zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 216/1994 Sb.), a nyní, ve srovnání s předchozími vydáními, současně též jako komentář k vybraným ustanovením českého zákona o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.) týkajích se a souvisejících s rozhodčím řízení. Autorem tohoto komentáře – třetího vydání – je opět hlavní partner Advokátní kanceláře Bělohlávek – prof. dr. Alexander J. Bělohlávek.

Dne 7. prosince 2023 vyšlo již třetí vydání komentáře k českému zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 216/1994 Sb.), a nyní, ve srovnání s předchozími vydáními, současně též jako komentář k vybraným ustanovením českého zákona o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.) týkajích se a souvisejících s rozhodčím řízení. Autorem tohoto komentáře – třetího vydání – je opět hlavní partner Advokátní kanceláře Bělohlávek – prof. dr. Alexander J. Bělohlávek.

 Komentář o rozsahu bezmála 1.600 stran vydalo opět, stejně jako předchozí dvě vydání z let 2004 a 2012, mezinárodně renomované nakladatelství C. H. Beck. Komentář vyšel jak v tištěné podobě tak jako e-publikace a součást elektronického systému právních informací nakladatelství C. H. Beck („Beck-on-line“). Nové vydání je podstatně přepracovaným, aktualizovaným a doplněným komentářem ke všem otázkám vnitrostátního a mezinárodního rozhodčího řízení podle českého práva, v mnohých ohledech též s podrobným srovnáním s mezinárodní praxí a zahraničními předpisy a pravidly.

V důsledku rekodifikace českého soukromého práva z roku 2012, účinné od 1. ledna 2014, byla některá ustanovení týkající se mezinárodního rozhodčího řízení, resp. rozhodčího řízení s mezinárodním prvkem, přenesena právě od 1. ledna 2014 ze zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (zákona č. 216/1994 Sb.), tj. z původní úpravy, do zákona o mezinárodním právu soukromém (zákona č. 91/2012 Sb.). Za účelem kompaktnosti celého komentáře jako komentáře a pojednání ke všem otázkám rozhodčího řízení, resp. rozhodčího řízení vnitrostátního i mezinárodního, podle českého práva se prof. dr. Alexander J. Bělohlávek jako autor rozhodnul zapracovat do aktuálního třetího vydání též komentář právě k vybraným ustanovením českého kolizního práva, resp. mezinárodního práva soukromého souvisejícího s rozhodčím řízení. Kompaktnost a úplnost komentáře byla ostatně cílem nejen autora (profesora Bělohlávka), nýbrž i nakladatele (Nakladatelství C. H. Beck).

Komentář obsahuje odkazy na více než 2.000 judikátů (rozsudků a jiných rozhodnutí) českých soudů, stejně jako některých mezinárodních soudů (ESLP, SD EU) a zahraničních soudních orgánů, s rozbory a komentáři autora, včetně často i podrobných informací o skutkovém a právním stavu a procesním vývoji v daných věcech a srovnání s judikaturou předchozí a navazující, více než 3.000 odkazů na české a zahraniční monografie a jiné publikace o rozhodčím řízení a o mezinárodním právu soukromém, jakož i věcný rejstřík s více než 900 klíčovými slovy a jiné nástroje, které mají pomoci uživatelům tohoto komentáře. K jednotlivým ustanovením obsahuje komentář též podrobné anotace rozhodnutí vydaných v České republice v rozhodčím řízení za posledních 30 let a v některých klíčových otázkách zohledňuje rovněž rozhodcovskou praxi v mezinárodních řízeních od 70. let minulého století.

Předmětné nové vydání komentáře je na skladě a k dostání u vydavatele (C. H. Beck) od 7. prosince 2023.

Pro doplnění lze uvést, že druhé vydání z 2012/2013 vyšlo rovněž v New Yorku v angličtině.

231207-02_01-A_J_Belohlavek-ArbAct-Commentary_third_ed-CHBeck