V Moskvě byla vydána prestižní publikace k problematice mezinárodního práva soukromého a civilního procesu za přispění profesora Bělohlávka.

V Moskvě byla vydána prestižní publikace – Liber Amicorum – v úctě jedné z ikon mezinárodního práva soukromého profesorky N. I. Maryshevy („Aktuální problémy mezinárodního práva soukromého a mezinárodního civilního procesu: Liber amicorum v úctě zasloužené představitelce vědy RF N. I. Maryshevy“, v originálním znění: «Актуальные проблемы международного частного права и международного гражданского процесса: liber amicorum в честь заслуженного деятеля науки РФ Н.И.Марышевой»). Profesor Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, měl možnost přispět do této publikace svou statí „Uznávání rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení podle práva EU: univerzální účinek rozhodnutí o zahájení hlavního insolvenčního řízení v členských státech EU“ (v originálním znění „Признание решений о возбуждении производства по делу о несостоятельности в соответствии с правом ЕС: универсальное действие решения о возбуждении основного производства по делу о несостоятельности в государствах-членах ЕС“).

200508-Aktualita-01_02-Paper.pdf