Informace

Dne 14. října 2021 vedl profesor Bělohlávek celodenní seminář v Praze pořádaný Justiční akademií České republiky na téma „Mezinárodní a evropské insolvenční právo: Účinky insolvenčních (úpadkových) řízení na soudní a jiná řízení“.

Dne 14. října 2021 vedl profesor Bělohlávek celodenní seminář v Praze pořádaný Justiční akademií České republiky na téma „Mezinárodní a evropské insolvenční právo: Účinky insolvenčních (úpadkových) řízení na soudní a jiná řízení“.

V nizozemském časopisu pro mezinárodní právo soukromé (Nederlands Internationaal Privaatrecht – NIPR) vydávaném T. M. Asser Institute (Centrum pro mezinárodní právo a právo EU) byl v č. 4/2020 publikován článek profesora Bělohlávka „Determining the law governing obligations in arbitration and the applicability of the Rome I Regulation“

Specifika rozhodčího řízení a především skutečnost, že místo rozhodčího řízení se nikoli výjimečně volí jako neutrální místo a bez návaznosti na domicil (bydliště / sídlo) stran a předmět sporu, ovlivňují rovněž postupy při určování hmotného práva rozhodného pro smlouvu. Zásadní…
Číst více

V červnovém čísle časopisu Bulletin advokacie vydávaném Českou advokátní komorou vyšel článek profesora Bělohlávka „Obsah a projevy práva na právní pomoc v kontextu s povinnostmi a omezeními advokáta z tuzemské a mezinárodní perspektivy“.

V ještě relativně nedávné době by automatickou odpovědí, byť i začínajícího advokátního koncipienta, na otázku po zásadní a nepřekročitelné povinnosti advokáta byl odkaz na advokátní mlčenlivost. Stávající doba přímo vybízí k zamyšlení nad tím, jakým způsobem se mění společnost, jakým způsobem se…
Číst více

V květnovém červnovém čísle časopisu Soukromé právo vydávaném nakladatelstvím Wolters Kluwer vyšel na pokračování článek profesora Bělohlávka „Rozsah, účel a charakter speciální úpravy o doručování v zákoně o rozhodčím řízení“.

Speciální úprava o doručování zakotvená v § 19a zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s účinností od 1. ledna 2014 vyvolává značné pochybnosti a nejasnosti. Ani z legislativního procesu nelze dovodit oporu pro výklad záměru tohoto…
Číst více

V červnovém čísle časopisu Obchodní právo vydávaném nakladatelstvím Wolters Kluwer vyšel článek profesora Bělohlávka „Obchodní vedení a možnosti zásahů do působnosti statutárních orgánů kapitálových společností“.

Ohledně ingerence do věcí obchodního vedení obchodních korporací, zejména ze strany akcionářů a společníků vykazuje česká úprava rigorózní a nanejvýše striktní přístup zamezující takovým vlivům. Jde o výraz maximalizace oddělení majetkové sféry a zájmů obchodní korporace od majetku akcionářů/společníků, jakož…
Číst více

Témata prestižní ročenky CYArb® – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® editované již více než dvanáct let profesorem Bělohlávkem pro léta 2022 a 2023 (ročníky XII a XIII).

Profesor Alexander Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, edituje již více než jedenáct let spolu s profesorkou Naděždou Rozehnalovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) renomovanou ročenku CYArb® – Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration®. Vydavatel této ročenky, nizozemské nakladatelství Lex Lata…
Číst více

Témata prestižní ročenky CYIL – Czech Yearbook of International Law® editované již více než dvanáct let profesorem Bělohlávkem pro léta 2022 a 2023 (ročníky XIII a XIV).

Profesor Alexander Bělohlávek, vedoucí partner naší kanceláře, edituje již více než 12 let spolu s profesorkou Naděždou Rozehnalovou z Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno) renomovanou ročenku CYIL – Czech Yearbook of International Law®. Vydavatel této ročenky, nizozemské nakladatelství Lex Lata B.V. se…
Číst více

Vysoká škola ekonomická v Praze vydala sborník „Právo v podnikání vybraných členských států“ mj. s příspěvkem profesora Bělohlávka „Konflikt právních aktů WTO a práva EU v rozhodovací praxi soudního dvora EU se zaměřením na GATT a TRIPS“ (příspěvek v angličtině).

Evropský soudní dvůr již v roce 1972 postuloval, že ustanovením GATT nelze přiznat přímý účinek jako v případě sekundárního práva. Dle Soudního dvora nejsou předpisy WTO nadány přímým účinkem v rámci práva Společenství ani po změně charakteru a ducha úmluv ve světle vzniku…
Číst více